Domov / Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov (GDPR)
K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou slovenskou legislatívou, predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a európskou legislatívou.
Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ECOM INVEST spol. s r.o., IČO: 35 770 414, sídlom Tomášikova 19, Bratislava 821 02, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 19436/B.
V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na: officemanager@ecominvest.sk, www.defendoor.sk

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe, vyplnení kontaktného formulára alebo pri uzatvorení zmluvy alebo objednávky.

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?
Spracúvame nasledovné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa na nasledovné účely:
1. Spracúvanie osobných údajov na účely predzmluvných vzťahov
Osobné údaje spracúvame na účely vybavenia požiadavky prostredníctvom vyplnenia dopytu na webe alebo vyplnením kontaktného formulára.
2. Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia zmluvy
Osobné údaje spracúvame na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, objednávky tovaru, na účely vystavenia a doručenia faktúry, dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy a na vybavenie reklamácie, na účely servisu a opráv.
3. Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti
Osobné údaje môžeme spracúvať na účely archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
4. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
Osobné údaje môžeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne prevádzkovateľom, sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: TAXAC, s.r.o.,

Akú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?
Získané osobné údaje na účely predzmluvných vzťahov uchovávame po dobu jedného roka. Ak do tejto doby nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.
Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po dobu nevyhnutnej archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. po dobu 10 rokov.
Osobné údaje získané na základe súhlasu uchovávame do odvolania súhlasu alebo po dobu registrácie na stránke www.defendoor.sk v prípade vyplnenia registračného formulára.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
Právo na prístup k osobným údajom
a) v zrozumiteľnej forme žiadať presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali osobné údaje na spracúvanie, a právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám podľa § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov;
b) právo vyžadovať opravu podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov, ak spracúvame neaktuálne osobné udeje;
c) právo na likvidáciu podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov. Každá žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na likvidáciu, nakoľko zákonná povinnosť či oprávnený záujem nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje;
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko sme povinní Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie najnutnejších zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie;
e) právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje vieme poskytnúť inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné podmienky;
f) právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28, pričom nemáme automatizovaný spôsob spracovania osobných údajov;
g) právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa § 41 v prípade, ak došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov. O tomto porušení Vás budeme informovať;
h) právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov, Vaše osobné údaje nemôžeme spracúvať na tento účel. V prípade, ak vykonáte objednávku, neposkytujete automaticky súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely;
i) v prípade, ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť zákonný zástupca;
j) právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.
Vašu žiadosť týkajúcu sa Vašich práv podľa vyššie uvedeného bodu vybavíme bezplatne, ak zákon neustanovuje inak, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti v rovnakej podobe, v akej bola žiadosť podaná. Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 a § 41 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu a na účely zasielania newslettera je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať písomne emailom na officemanager@ecominvest.sk.